Strona Główna Dziennik elektroniczny
Maj 27 2019 03:09:32   
Nawigacja
Strona Główna
Historia Powstania Gimnazjum
Nasza Szkoła
Nasz Patron
Ceremoniał Szkolny
Nasza Gmina

Rekrutacja 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników
Edukacyjny projekt gimnazjalny
Materiały dodatkowe do podręczników

Dokumenty szkolne
Kontakt
Linki
Informacje dla rodziców i uczniów
Pedagog szkolny
Galerie Fotografii
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Egzamin gimnazjalny
Ewaluacja wewnętrzna
Szkoła Promująca Zdrowie
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 20
Najnowszy Użytkownik: qqbbaaa
Dobra Szkoła
O reformie
Cyfrowobezpieczni

Szkoła Współpracy

;
Szkoła bez przemocy

Bezpieczna szkoła

Dziecko w sieci

Szkoła z klasą

Pedagog szkolny
Drogi uczniu!!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

•  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
•  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
•  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
•  Chciałbyś z kimś porozmawiać
•  Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
•  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• Niepokoi Cię zachowanie dziecka
• Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
• Szukasz pomocy               Zadania pedagoga szkolnego

ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

1. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

• Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze.
2. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
3. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
• monitoring absencji uczniów w szkole,
• sporządzanie wykazu uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne,
• telefoniczne zawiadamianie rodziców w/w uczniów,
• wysyłanie upomnień do rodziców.
• Informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach.
4. Udzielanie uczniom porad w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
• udostępnienie informacji na temat rodzajów szkół ponadgimnazjalnych i zasad rekrutacji,
• przeprowadzenie ankiety zainteresowań zawodowych,
• zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy.
5. Weryfikacja rejestru uczniów – uaktualnienie informacji, sporządzenie rejestru dla uczniów klas pierwszych.
6. Zebranie informacji o sytuacji wychowawczej i materialnej uczniów.
7. Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiązywaniu trudności w wychowaniu własnych dzieci.
8. Ocena sytuacji wychowawczej w szkole poprzez przeanalizowanie na koniec semestrów wydarzeń, podjętych działań, ankiet przeprowadzonych w klasach, ich opracowań.
9. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, Sądem dla Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, dotycząca szczególnie uczniów oczekujących konkretnej pomocy w związku z ich sytuacją szkolną lub rodzinną.
10. Dokonywanie podsumowania pracy pedagoga szkolnego.

PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego.
2. Wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z program wychowawczego  i profilaktyki szkoły.
• współpraca z rodzicami,
• współpraca z wychowawcami,
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
3. Współpraca z nauczycielami – wychowawcami:  
• udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
4. Działania skierowane na ucznia:
• pogadanki w klasach sprawiających szczególne trudności wychowawcze,
• obserwacja uczniów na zajęciach lekcyjnych i podczas przerw,
• prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
• kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialności za siebie i innych,
• eliminowanie agresji i przemocy wśród uczniów,
• współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej.
5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
• opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
• ścisła współpraca z Policją, kuratorami, PPP, Sądem Rodzinnym i innymi instytucjami wg potrzeb.
6. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
• przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek. Ukazywanie społeczno – ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk, współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych zjawiskami patologii społecznej,
• organizowanie pogadanek w klasach oraz udzielanie uczniom porad indywidualnych.
7. Wdrażanie i upowszechnianie wybranych scenariuszy programów profilaktycznych.
8. Diagnoza zjawiska niedostosowania społecznego
• przeprowadzenie ankiet dotyczących zjawiska przemocy oraz substancji uzależniających.

PRACA KOMPENSACYJNO – KOREKCYJNA

1. Współpraca z PPP w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami – organizowanie warunków do realizacji zaleceń pedagoga na terenie szkoły.
2. Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychologicznego dzieci.
3. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikającyc z rozwoju dziecka oraz ich przyczyn niepowodzeń szkolnych.

INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychologicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Udzielania porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
3. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami.
4. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania i dorastania.
5. Wpajanie istoty koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnego szacunku, udzielania koleżeńskiej pomocy, empatii.
6. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
7. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego.
8. Ograniczanie zainteresowania młodych ludzi środkami psychoaktywnymi i negatywnymi subkulturami oraz pokazanie alternatywnych sposobów życia.
9. Koordynowanie pracami Zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w myśl ustawy z dnia 17 listopada 2010 roku w spawie nowych zasad udzielania pomocy p – p uczniom posiadającym opinie bądź orzeczenia z PPP.

POMOC MATERIALNA

1. Uaktualnienie danych na temat sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
• konsultacje z wychowawcami klas i diagnoza środowiska rodzinnego uczniów,
• współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami mogącymi nieść pomoc materialną,
• Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców uczniów klas I na temat ich sytuacji rodzinnej.

ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi proces opieki i wychowania młodzieży.
2. Systematyczna współpraca z dyrekcją, nauczycielami, Samorządem Szkolnym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.
3. Prowadzenie dokumentacji
• dziennik zajęć pedagoga,
• ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej,
• notatki służbowe.

 

 
Zachowaj trzeźwy umysł!!!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym